Ocena ryzyka substancje chemiczne

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z substancjami łatwopalnymi może robić otwieranie się niebezpiecznych mieszanin wybuchowych i przynosić w środowisku pracy zagrożenie wybuchem. Wiele międzynarodowych firm oferuje kompleksowe wsparcie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w branżach przemysłowych.

Biorąc w pracy lub przechowują substancje mogące stanowić atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi spełnić oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien także ustalić w pałacach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze założeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

Cel : Przeprowadzenie oceny i dokonanie dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem. Celem stworzenia materiału jest spełnienie wymagań prawnych oraz ograniczenie ryzyka związanego z opcją wystąpienia atmosfer wybuchowych w tłu pracy.

Sposób wykonania usługi: Stanowiska pracy, w jakich mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, będą ocenione z planem na powierzchnie zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem: Drugim etapem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu razem z następującym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a i fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W sukcesie ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy narzędzia oraz sposoby zabezpieczające dla całych stanowisk pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane zgodnie z klasami odpowiednimi dla stref zagrożenia wybuchem.